Trä – Det mest miljövänliga byggmaterialet

• Trähus är naturligt i ett land av skog.
I Sverige har vi odlat träd till bostäder under mycket lång tid. Det är en del av vår kultur.

• Trä är helt förnyelsebart
Träd odlas och träet är därmed en förnyelsebar resurs. Spill går snabbt tillbaka i naturens kretslopp.

• Träd binder koldioxid
Under sin tillväxt binder råvaran, träden, koldioxid. Betonghus ökar istället mängden koldioxid.

• Trähus har lång hållbarhet.
Trähus kan stå under mycket lång tid. Rätt val av träfasad är lättare att underhålla än puts som kräver renovering med ett par decenniers mellanrum.

• Trähus byggs snabbare än betonghus
Att uppföra ett trähus har en snabb process. Våra väggelement i trä går dubbelt så fort att bygga jämfört med motsvarande i betong.

• Riktiga trähus blir inte sjuka
Trä innehåller inga tillsatser eller giftiga ämnen. Träet är uttorkat vid byggstarten och förblir så under hela processen.

• Trä är lättransporterat.
Trä är i sig ett lätt material och våra väggelement är lätta att packa och transportera på ett effektivt sätt utan onödig bränsleförbrukning.

• Trähus kan byggas tyst
Såg och spikning är milda ljud i jämförelse med borrning och håltagning i betong.

• Trähus påverkar mark och miljö mindre
Hus i trä väger bara en tredjedel av betonghus och kräver därmed inte lika omfattande markarbeten. Bra för miljön och plånboken.

VÅRT UNIKA VÄGGELEMENT – POSITIVA EGENSKAPER

• Ett unikt u-värde, värmeledningsmotstånd, i konstruktionen som medför låga uppvärmningskostnader. (360 mm färdig yttervägg U-värde 0,12)
• Ingen diffusionsspärr i konstruktionen vilket medför att konstruktionen ”andas”.
• Konstruktionen har låg miljöpåverkan då endast naturligt råvarumaterial i form av trä ingår.
• Genom tillverkningstekniken ges väggelementet en vindtäthet som är svår att uppnå med traditionell byggteknik.
• Efter montage på plats är ytterväggen klar och kräver inga ytterligare arbetsmoment för funktion.
• Konstruktionen kan ges andra ytskikt om kunden önskar.
• Dold elinstallation utförs i 3-Visionsväggen.
• Konstruktionen medger byggnation i fler plan med hjälp av bärande pelare.
• Testning har genomförts och godkänts inom följande områden
-Ljud
-Hållfasthet
-Fukt
-Brand
bild-sp

UTLÅTANDE SAKKUNNIG

uttale-om-trevisjon-tva
uttale-om-trevisjon