STEG FÖR STEG

1. Du har en husidé

2. Vi gör skisser av din husidé

3. Vi tar fram en teknisk beskrivning (material/el/uppvärmning/ventilation)

4. Du får en offert från oss

5. Vi hjälper dig med bygglovsansökan

6. Vi erbjuder dig en kvalitetsansvarig för byggnationen

7. Vi skriver ett entreprenadkontrakt

8. Vi startar en detaljprojektering

9. Underentreprenörer påbörjar projektering

10. Samråd med aktuell kommun och kvalitetsansvarig

11. Du får ett starttillstånd av aktuell kommun

12. Grattis, nu kan vi starta husbygget

13. Vi upprättar tidsplan, arbetsmiljöplan, kvalitets- och miljöplan, apd-plan och betalningsplan

14. Vi har löpande byggmöten tillsammans med er löpande under byggprocessen

15. Slutbesiktning av huset utförs av oberoende besiktningsman

16. Efter slutbesiktning hålls samråd med aktuell kommun och kvalitetsansvarig

17. Grattis till ert nya hus

Allmänt:
Oavsett vad som skall byggas, vem som skall bygga, vart det skall byggas eller när det skall byggas så är det nödvändigt att så långt som möjligt beskriva processen från idé till slutprodukt och överlämnande. 3-Visions byggstyrningssystem tar hand om hela om och kvalitetssäkrar hela projektet.
Idé/Skisser:
Vi hjälper er med att utforma byggnaderna från idéstadiet med hjälp av enkla skisser. Tillsammans försöker vi utforma byggnaden så att det uppfyller era behov och krav. Vi arbetar även fram en teknisk beskrivning som redovisar vilka material huset skall byggas av. Den tekniska beskrivningen innehåller även information om elsystem, uppvärmningssystem och ventilationssystem. I detta skede tar vi även fram en kostnadsberäkning.
Bygglovsansökan:
När ni är nöjda med den uppskissade byggnaden och den tekniska beskrivningen är vi behjälpliga med bygglovsansökan.
Myndigheter:
Innan ni får starta bygget behöver ni tillgång till en kvalitetsansvarig enligt plan och bygglagen (Pbl). Vi hjälper er att hitta en bra kvalitetsansvarig, som under projektering och produktion ska vara ett stöd för er som beställaren. Kvalitetsansvarige ser till att den eller de byggnader vi bygger följer uppsatta regler.
Om ni får bygglovsansökan godkänd skriver vi ett entreprenadkontrakt och startar detaljprojektering av projektet. Vi ser även till att samtliga underentreprenörer påbörjar sin projektering av projektet.
Efter att projekteringen slutförts har ni tillsammans med aktuell kommun och ert kvalitetsansvarige ombud, ett tekniskt samråd. Detta samråd genomförs för att kommunen skall förvissa sig om att ni har en kvalitetsansvarig i projektet som ert stöd. Man granskar även ritningar och övriga dokument som hör till processen. Efter genomfört tekniskt samråd utställer kommun ett starttillstånd, om inga kompletteringar behövs, som ger er rätt att påbörja produktion på fastigheten. Grattis ni kan nu börja bygga.
Planering och produktion:
Vi gör en tidplan, arbetsmiljöplan, kvalitets- och miljöplan, apd-plan och betalningsplan för samtliga projekt innan projektstart. Vi gör en mötesagenda i samråd med kvalitetsansvarig och er. Vi rapporterar löpande dels genom byggmöten men även via mail om händelser som är av betydande karaktär för projektet. Vi använder digital dagbok vilket innebär att ni löpande får information om hur projektet framskrider.
Överlämnande:
Vi rekommenderar att projektet besiktas av oberoende part. Till besiktningen tar vi fram samtlig dokumentation och överlämnar en pärm som innehåller materialdeklarationer, information om hur systemen i huset fungerar och vilken service de kräver, egenkontroller och bilder från projektet. Efter godkänd slutbesiktning måste även ett slutsamråd genomföras mellan kommunens representanter och kvalitetsansvarig. Om allt är i sin ordning och kvalitetsansvarig inte har några synpunkter utställer kommunen ett slutbevis och först nu får ni ta byggnaden i bruk. Grattis till ert nya hus.